Kardiyak

Kardiyak bulgular hem erkeklerde hem de kadınlarda yaygındır.1Kardiyovasküler hastalık Fabry hastalığı olan hastalar arasında en yaygın ölüm sebeplerinden biridir.2

Yaygın kardiyak bozukluklar arasında aşağıdakiler vardır:1,3

  • Sol ventrikül hipertrofisi
  • İskemi
  • Genişlemiş sol atriyum
  • Kalp kapakçığı bozuklukları
  • İletim bozuklukları ve aritmiler

Fabry hastalığının kalple ilgili yaygın görülen belirtileri

Kalp (göğüs ağrısı):5

erkekler, %13; kadınlar, %14

Sol ventrikül hipertrofisi:2

erkekler, ~%67; kadınlar, ~%48

Aritmiler:5

erkekler, %42; kadınlar, %27

Kapakçık bozuklukları:9

erkekler, ~%9; kadınlar, ~%7

Bu bozukluklar dispne, anjina, çarpıntı ve senkopa neden olur.1 Kardiyak anomaliler çocuklarda gözlenebilir; anormal kalp ritminin en erken belirtisi bradikardidir; (minimum 12 yaşındaki) erkek çocuklarda kalp hızı değişkenliğinde bir azalma da gözlenmiştir.4,5Yakın zamanlarda yapılan bir çalışmada 18 yaşından küçük erkeklerde (kadınlarda değil) kardiyak aritmiler gözlendiği bildirilmiş ve Fabry hastalığı olan ergen (ve daha yaşlı) hastalarda kardiyak muayenenin rutin olarak yapılması önerilmiştir.5,6

Fabry hastalığında kardiyak bozukluklar, Gb3 ve diğer glikosfingolipitlerin özellikle endotelyum ve küçük kan damarlarında, kalp kası ve iletim lifleri başta olmak üzere dokularda birikmesi ile bağlantılıdır.7Gb3 depolaması, nihayetinde ortak sinyal yolaklarını aktive ederek hipertrofi, apoptoz, nekroz ve kardiyak fibroza yol açan progresif ve hücresel fonksiyon bozukluğunu indükler. Fabry hastalığında fibrozun derecesi hastalığın aşamasına bağlı olarak değişir.1Sol ventrikül hipertrofisi (LVH) ekokardiyografi ve manyetik rezonans görüntülemedeki başlıca bulgudur;1,8LVH progresiftir ve tipik olarak erkeklerde kadınlardan daha erken yaşta görülür.1,8Kardiyovasküler bozukluklar erkeklerde hastalıkla bağlantılı morbidite ve mortaliteye büyük katkıda bulunur ve erken ölümün başlıca sebebi olabilir.9

Fabry hastalığı taraması, doğrulanmış bir hipertrofik kardiyomiyopati teşhisi veya açıklanamayan 13 mm veya üstü LVH bulunan 30 yaş üstü tüm kalp hastalarında yapılmalıdır.

Tanımlar

Hipertrofik kardiyomiyopati: Hipertrofik kardiyomiyopati sadece anormal yüklenme koşulları ile açıklanamayan, artmış sol ventrikül duvar kalınlığının varlığı ile tanımlanır.

Start typing and press Enter to search